Regulamin sklepu dedesound.pl

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Dominik Dorynek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DE DE Dominik Dorynek z siedzibą w Tychach przy ul. Gen Józefa Bema 2 NIP 646-214-45-29 Regon 240239471 nr. konta 19 1940 1076 3104 3083 0000 0000, tel.(32) 227 04 05, 227 04 06;

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: dedesound.pl;

 3. Klient – użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta;

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 2. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

IV.    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje dotyczące produktów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

 2. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.

 3. W przypadku, gdyby dany towar nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 2. Zamówienie składane są za pomocą formularza zamówień. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących w szczególności do określenia:

 • adresu dostawy,

 • sposobu dostawy,

 • sposobu dokonania płatności za towar,

 • rodzaju rachunku – paragon/faktura VAT,

 • adresu email,

 • numeru telefonu.

 1. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

 2. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

V.    ZAPŁATA CENY

 1. Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:

 • przelew (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy: 19 1940 1076 3104 3083 0000 0000,

 • zapłata przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy w Tychach przy ul. Bukowej 20,

 • za pobraniem – przy wysyłce zakupionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. W przypadku zamówienia o wartości przekraczającej 499 zł koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

VI.    DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.

 2. Koszt dostawy towarów kształtuje się następująco:

 1. Odbiór osobisty 0.00 PLN,

 2. Przedpłata na konto - przesyłka listowa ekonomiczna Pocztą Polską do 350 gram w liście 4.90zł,

 3. Przedpłata na konto - przesyłka listowa priorytetowa Poczta Polską do 350 gram w liście 6.90zł,
 4. Przedpłata na konto - przesyłka Paczka48 Pocztą Polską  10.90 PL,

 5. Płatne przy odbiorze - przesyłka Paczka48 - pobranie Poczta Polska 12.90 PLN,

 6. Przedpłata na konto - przesyłka kurierska 15.00 PLN,

 7. Płatne przy odbiorze - przesyłka kurierska 19.00 PLN,

 8. Bezpłatna dostawa - przy łącznej sumie zamówienia min. 499 PLN.

 1. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 2. Uprasza się, aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 10 ust. 3 powyższej ustawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie będący konsumentem nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi.

VIII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient, w terminie 2 lat od daty zakupu, może składać Sprzedawcy reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową.

 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Niezależnie od powyższego produkty zamieszczone w Sklepie objęte są gwarancją od 1 roku do 3 lat, w zależności od danego towaru.

 4. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

IX.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Strony Sklepu mogą zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. W razie przekierowania na strony zewnętrzne, zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności, które mogą być inne.

 2. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody możemy wykorzystać dostarczone przez Państwa dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, nazwę stanowiska, numer telefonu lub faxu oraz osobisty adres poczty elektronicznej i adres pocztowy), aby informować Państwa na bieżąco - pocztą , telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o istotnych nowych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Rejestrując się w naszym serwisie lub zawierając umowę ze Sprzedawcą w inny sposób oraz podając nam swoje dane osobowe w tym adres email mogą Państwo ponadto wyrazić zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. lub przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 3. W klasyfikacji Sklepu istnieje kilka rodzajów danych osobowych wymaganych od Państwa w celu ich gromadzenia, przetworzenia i przechowywania. Niektóre dane mogą być przechowywane jako pliki cookies zapisywane w Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. Państwa dane osobowe podlegają ochronie ze strony Sklepu, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

 4. Informujemy, iż nie przekazujemy osobom trzecim gromadzonych danych osobowych. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do celów księgowych, realizacji zamówień. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Sprzedawcę informacji o Sklepie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych, pod warunkiem otrzymania od Państwa odpowiedniej zgody na przekazywanie informacji handlowych lub przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

XII. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązując, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 01.01.2015r.